top of page

TİCARİ NİTELİKLİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI    

 

1.1.  SATICI

UNVANI                                              : GÜZELLİK SALONLARININ FALİYETLERİ

ADRESİ                                                : Yıldızevler Mahallesi Kuzu Kumru Meydan Avm 6/B-1-2 Yıldız Çankaya Ankara

İNTERNET SİTESİ                                  : www.saloneftalya.com

VERGİ DAİRESİ                                     : SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜD.

TİCARET SİCİL NO                                 : 

MERSİS NO                                          : 8710178681

E-POSTA                                              : saloneftalya@gmail.com

MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEL NO              : +90 544 762 73 57

 

1.2.  ALICI:

ADI SOYAD/TİCARİ UNVANI                   :

TC KİMLİK NO. / VERGİ NO                    :

VERGİ DAİRESİ                                     :

TELEFON                                             :

ADRES                                                 :

E-POSTA                                              :

IP NO                                                  :

 

 

 

2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

Ürün Kodu                                          Ürün Tanımı                                        Ürün Miktarı 

      …………………                                    ……………………                                      ……………………..

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait saloneftalya.com alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı ve yukarıda Madde 2 altında yazılı ürün ve/veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2. İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir olduğundan ve Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş "ticari iş" sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir.

Sözleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz.

Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında “tüketici” tanımı geçerli olmadığından, Alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

3.3. Alıcı, yukarıda Madde 2 altında belirtilen satışa konu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.

4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üyelik sözleşmesi, ticari nitelikte mesafeli satış sözleşmesi, sipariş sırasında ve internet sitesinin ilgili kısımları içeriğinde kendisinden talep edilen; İsim, Soyisim, Şirket Unvanı, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Numarası, MERSİS Numarası, T.C. Kimlik Numarası, e-posta adresi, Telefon, Adres, Kredi Kartı bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

4.3. Alıcı tarafın 4.2. madde içeriğinde yazılı bilgileri Satıcı ’ya kasten ve/veya ihmal neticesinde olduğuna bakılmaksızın, hatalı olarak bildirmesi durumunda; iş bu hata neticesinde ortaya çıkabilecek olan gecikme, teslim edilememe vs. durumlardan dolayı Alıcı, Satıcı’ya karşı; tazminat ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır. Alıcı, yukarıdaki bahsedildiği hali ile hatalı olarak Satıcı’ya vermiş olduğu bilgilerden dolayı sözleşmeye konu ürünlerin Satıcı’ya geri iade edilmesine sebebiyet verir ise bu takdirde iade aşamasında tahakkuk edecek kargo ücreti, işçilik, elleçleme vs. Satıcı tarafça yapılacak gider ve masraflar Alıcı tarafça ödenen alış veriş tutarından mahsup edilerek Satış tutarı Alıcı’ya iade edilecektir. İade süresi ve sair koşullarına ilişkin aşağıda yazılı hükümler saklıdır.

İnternet sitesi üzerinden kredi kartı kullanılarak yapılan satışlar sadece 3D SECURE özelliği olan kredi kartları kullanılarak yapılabilecektir. Alış veriş işlemi Alıcı tarafça kullanılan kredi kartının kayıtlı olduğu cep telefonuna gelen mesaj içeriğindeki şifrenin 3D SECURE şifre ekranına doğru olarak girilmesi sonrasında tamamlanacaktır.

Alıcı, alışveriş sırasında ödeme için kendisine ve/veya siparişi veren şirketine ve/veya şirket yetkilisine ait kredi kartını kullandığını, Satıcı’ya doğru kredi kartı bilgisi sunduğunu, Alış verişte kullanılan kredi kartının “3D Secure” şifre bilgilerinin gönderildiği telefon hattının kendisine ve/veya şirketine ve/veya şirket yetkilisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. Aksi durum bilişim sitemleri kullanılmak suretiyle dolandırıcılık vs. suçların oluşmasına ve Satıcı tarafın maddi ve manevi tazminat taleplerinin doğmasına sebebiyet vereceğinden sorumlular hakkında Satıcı tarafından derhal her türlü cezai ve hukuki talepler ile yasal yollara başvurulacaktır.

Ürünler anlaşmalı kargo ve lojistik şirketleri aracılığı ile Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilecektir. Kargo ücreti, paketleme ve teslim masrafları aksi İnternet Sitesi’nde belirtilmedikçe Alıcı’ya ait olacaktır. Kargo ücreti sipariş toplam tutarına eklenecek olup, ürün bedeline dâhil değildir Satıcı, internet sitesi üzerinde Kargo ücretlerine ilişkin yapmış olduğu “ücretsiz kargo” vs. kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını her zaman saklı tutar. Benzer bir değişiklik ve kampanya durdurma durumunda Alıcı, Satıcı’dan kargo ücreti vs. hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır.

Anlaşmalı kargo şirketlerinin teslimat adresinde şubelerinin bulunmaması durumunda dağıtımın yapılacağı şubenin ürünleri kendi iç işleyişi gereği farklı günlerde sevk etmesi ve kendi iç işleyişinden kaynaklanabilecek sair sebeplerle teslimat süreninin sözleşmede belirtilen teslim süresini geçmesi durumunda Satıcı’ya herhangi bir kusur atfedilemeyecektir.  

Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp incelemesi yapmakla sorumludur.

Alıcı ürünlerin kargo tarafından kendisine ve/veya yetkili kılınan kişi ve/veya kişilere teslimi anında derhal ve gecikmeye mahal vermeksizin ve kargo görevlisi teslim yerinden ayrılmadan önce; sipariş konusu ürünler üzerinde ayıp incelemesini yapacaktır.

Tarafların tacir olmaları, basiretli hareket etmeleri gerekliliği, ticaret hayatının gerekli kıldığı hız ve satışa konu ürünlerin piyasadaki dolaşım hızı ve uzun inceleme sürelerinin kötü niyetli eylemlere sebebiyet verme ihtimalini doğurması ve Satıcı bakımından geri dönüşü mümkün olmayan ve pratikte yerine getirilmesi güç imkânsızlıklara sebebiyet verilebileceği gerekçeleriyle;   6102 sayılı TTK 23/c maddesinde yazılı ihbar süreleri iş bu sözleşme kapsamında uygulanmayacaktır. İş bu sözleşme kapsamında ayıp ihbar bildirimleri yukarıda belirtildiği üzere ürünlerin teslimi aşamasında derhal aşağıda yazılı şekilde yapılacaktır.

Alıcı taraf bizzat kendisi ve/veya teslime yetkili kıldığı kişi ve kişiler yoluyla ayıp incelemesini yerine getirecektir. Böyle bir inceleme neticesinde tespit edilen ve ayıp olduğu iddia edilen eksiklik ve hasarlar kargo görevlisi tarafından düzenlenecek ve tarafların imzalarını havi hasar tespit tutanağına yazılacaktır. Alıcı, kargo şirketi yetkilisinden söz konusu tutanağın imzalı bir suretini alacak ve bu tutanakla birlikte ayıp olduğunu iddia ettiği eksiklik ve noksanlıkları açıkça gösteren fotoğrafları da Satıcıya ait yukarıda yazılı info@saloneftalya.com adresine tarayarak gönderecektir. Alıcı tarafça çekilecek fotoğraflarda Satıcı’ya ait koli ve koli üzerinde yer alan ve üzerinde “saloneftalya.com” ibaresini içeren bantların açıkça gösterilmesi gerekecektir. İş bu sözleşmede yazılı olan ve Satıcı ve Alıcı’ya ait iletişim kanalları dışında Satıcı ve Alıcı’ya ait herhangi bir diğer telefon, faks, e-posta ve sair iletişim adresinden/adresine yapılan bildirimler ayıp bildirimi olarak kabul edilmeyecektir.

Alıcı teslim sırasında basiretli davranmak suretiyle ayıp incelemesini eksiksiz ve hatasız yerine getirmeli ve gerekirse tüm ürünlerden numuneler alarak incelemelidir.

Alıcı, yukarıda belirtilen usul ve şekle uygun olarak eksiksiz ve hatasız olarak ayıp bildiriminde bulunduktan sonra ayıplı olduğunu iddia ettiği ürünleri teslimatı yapan kargo firması aracılığıyla kargo ücreti kendisi tarafından karşılanmak üzere Satıcı’ya gönderecektir.

Alıcı, iade edeceği ürüne ait, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünleri de aynı anda iade etmek zorundadır.

Yukarıda belirtilen usul ve şekle uygu olarak iade edilen ürün ve/veya ürünlerin Satıcı tarafından teslim alınması sonrasında iddia edilen ayıp hususunda gerekli incelemeler her ürün için Satıcı’nın uzman ekipleri tarafından yapılarak Alıcı’ya yukarıda yazılı elektronik posta adresi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Satıcı ürünlerin kendisine yukarıda belirtilen usul ve şekle uygun teslimi sonrasında Alıcı’ya bildirimi teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapacaktır. Bu süre içerisinde Alıcı tarafça gecikme ve veya sair sebepler gerekçe gösterilerek herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacaktır.

Bilgilendirme mesajı içeriğinde Alıcı’ya iddia edilen eksiklik ve hasarların Satıcı tarafından ayıp olarak değerlendirilip değerlendirilemediği, hasar ve eksikliklerin kargo firmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, iade kargo ücretlendirme bilgisi ,ayıplı olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin Alıcı tarafından; para iadesi, aynı veya benzeri ürün ile değiştirme seçeneklerinden hangisinin seçilmek istediği vs. hususular  sunulacaktır.

Alıcı malın ayıplı olduğunun Satıcı tarafından onaylanması ve kendisine bildirilmesi sonrasında;  para iadesi, aynı veya benzeri ürün ile değiştirme haklardan yalnızca bir tanesini kullanabilecektir.

Alıcı, Satıcı tarafından kendisine gönderilen bu bilgilendirme mesajına en geç 3 iş günü içerisinde cevap verecektir.

Bu 3 günlük sürenin Alıcı tarafından her ne sebeple olursa olsun geçirilmesi durumunda veya Alıcı tarafından aynı ürün veya benzer ürün ile değişim seçeneklerinden birinin seçilmesi durumunda süre geçmiş olsun veya olmasın ayıplı olduğu alıcı tarafından tespit edilen ve onaylanan İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı, iş bu sözleşmenin para iadesine ilişkin hükümleri dairesinde Alıcı’ya para iadesi yapacaktır.

Alıcı para iadesi talebi yerine tercih etmesi durumunda Satıcı’dan kendisine iade tutarı kadar hediye kuponu tanımlanmasını da talep edebilir.

Alıcı tarafça yukarıda yazılı seçimlik hakların herhangi birinin kullanılması durumunda bu seçimlik haklar ancak iade konusu ürüne ilişkin Ürün Birim Fiyatı + KDV şeklinde kesilmiş iade faturasının Alıcı tarafından kesilip Satıcı’ya teslim edilmesi sonrasında yerine getirilecektir. Alıcı tarafça iade faturası kesilmeden Satıcıdan seçimlik hak talebinde bulunulamayacaktır.

Satıcı tarafça Alıcının ayıp iddiasına olumsuz cevap verilmesi sonrasında iade konusu ürünler alıcının yazılı isteği üzerine kargo ücreti Alıcı’ya ait olmak üzere kendisine teslim edilecektir. Aksi durumda Satıcıya her ne nam altında olursa olsun herhangi, bir sorumluluk atfedilemeyecektir. 

Hasar tespit tutanağına yazılan eksiklik ve hasarların kargo şirketinden kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda tespit edilen tüm hasar ve eksikliklerden Kargo şirketi sorumlu olacak ve Satıcı ‘ya herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir.

İş bu sözleşme kapsamında Alıcı’ya yapılacak olan para iadeleri;  herhangi bir faiz veya masraf ödenmeksizin, 60 gün içerisinde tahsil edilen yöntemle aynı şekilde Alıcı’ya iade edilecektir.

Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen usul ve şekle uygun surette tutanağa bağlanmayan ve/veya derhal tespit edilmeyen hasar ve/veya eksikliklerden Satıcı sorumlu tutulamayacaktır.  Böyle bir durumda Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

Alıcı’nın siparişi ve ödemeyi tamamlamasının ardından, aksi taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça ve  ürünlerde stokların müsait olması halinde en geç  İstanbul içi alışverişlerde 30 gün ve il dışı alışverişlerde ise 45 gün içinde sipariş konusu ürünler Satıcı tarafından Alıcı’ya, Alıcı tarafından sipariş sırasında bildirilen teslimat adresinde alıcının kendisine ve/veya alıcı tarafından teslime yetkili kılınmış kişi ve/veya kişilere teslim edilir.

Teslimat sırasında Alıcı tarafından malın herhangi bir geçerli gerekçe gösterilmeksizin teslim alınmaması ve/veya teslime yetkili kılınan kişi ve/veya kişilerin teslimat anında teslimat adresinde bulunmaması ve/veya kendilerine ulaşılamaması durumlarında sipariş konusu ürünler Kargo masrafı Alıcı tarafından yapılan ödeme bedelinden mahsup edilmek üzere Kargo Şirketi tarafından geri teslim alınarak Satıcı’ya teslim edilecektir.

Alıcı tarafından bahsedilen şekilde teslim alınmayan ürünlere ilişkin Satıcı tarafça yapılan; elleçleme, istifleme, işçi mesai ücretleri ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yapılan tüm masraflar Alıcı tarafından ödenen ücretten mahsup edilecektir. Böyle bir durumda Alıcı tarafa yapılacak olan geri ödemelerde banka komisyon tutarları Alıcı tarafından ödenen tutardan mahsup edilecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında, Alıcı tarafından ödemesi yapılan ürünlerin kargoya verilmesi aşamasına kadar geçen süreçte siparişler siparişlerim sayfasından ilgili bölüm altında iptal edilebilir. Kargoya teslim edilen ürünlere ilişkin siparişin iptali alıcı tarafından talep edilemeyecektir.

Yukarıda yazılı süre içerisinde Alıcı tarafından iptal hakkının kullanılması durumunda Alıcı’ya parası iadesi, iade tarihindeki banka komisyon tutarları yapmış olduğu ödemelerden mahsup edilmek şartıyla iptal talebinin bildirilmesinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yapılacaktır veya Alıcı’nın talebi veya onayı üzerine bu tutar hesabında tutulup daha sonraki siparişlerinde kullanılabileceği gibi, Alıcı’ya yine talebi üzerine bir kupon kodu tanımlanıp sonraki siparişlerinde kullanması sağlanabilir.

Sipariş konusu ürünler, Alıcı’nın sipariş sırasında belirtmiş olduğu adresinde Alıcı’ya ve/veya alıcı tarafından teslime yetkili kılınan kişilere kimlik kontrolü karşılığında teslim edilecektir.

Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dâhildir.

Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar, ürünler ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dâhil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşmeden doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

Satıcıya, iş bu sözleşme kapsamında yüklenmiş olduğu edimlerin zamanında ifasını kısmen ve/veya tamamen yerine getirmesini engelleyecek ve/veya imkânsız kılacak mahiyetteki; deprem, darbe girişimi, toplumsal olaylar, olağanüstü hal kuralları, terör saldırısı, savaş, ayaklanma, mevzuat değişiklikleri, el koyma,  grev, lokavt, hava muhalefeti, yangın, elektrik ve internet kesintileri, doğal afet durumundan kaynaklanan ulaşım engelleri, kamu gücü tarafından ortaya koyulabilecek engellemeler, siber saldırı ve sair kendi kontrolü dışında meydana gelebilecek doğal, yönetimsel ve teknolojik ve sair hadiseler sebebiyle herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir.

Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşmeyi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının, proforma faturalarının ve sair hususların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

İş bu Sözleşmeden doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

bottom of page